برخی از شرکت های طرف همکاری
ردیف                      شرح سال مالی
۱ شرکت نوید مرغ گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۲ شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ  سال۹۳ الی ۹۹
۳ شرکت گیلک ماهی بهدان  سال۹۳ الی ۹۹
۴ شرکت آریا مرغ گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۵ شرکت گیل جوجه جوگلبندان  سال۹۳ الی ۹۹
۶ شرکت مرغ مادر بودیان گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۷ شرکت درنای جلگه شمال  سال۹۳ الی ۹۹
۸ شرکت تعاونی اهورا جوجه گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۹ شرکت تعاونی مرغ آوازه خوان جاده کانال  سال۹۳ الی ۹۹
۱۰ شرکت  مرغ مهاجر گیل  سال۹۳ الی ۹۹
۱۱ شرکت تعاونی سیمرغ طلائی سپیدرود  سال۹۳ الی ۹۹
۱۲ شرکت سیمرغ پر طلائی خرارود  سال۹۳ الی ۹۹
۱۵ شرکت مرغ سروشه گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۱۶ شرکت گسکرمرغ گیلان  سال۹۳ الی ۹۹
۱۷ شرکت گیلک دانه نوید  سال۹۳ الی ۹۹
۱۸ شرکت پیمانکار لنگر کار سماکی  سال۹۳ الی ۹۹
۱۹ شرکت دردانه آریا لوشان  سال۹۳ الی ۹۹
۲۰ شرکت پایا بتن  سال۹۳ الی ۹۹
۲۱ شرکت لاهیچ پرند  سال۹۳ الی ۹۹
۲۲ شرکت توانگران گیلان رئوف  سال۹۳ الی ۹۹
۲۳ شرکت دامیار  سال۹۱ الی ۹۹
۲۴ شرکت قائم پخش آدرین  سال۹۳ الی ۹۹
۲۵ شرکت پیمانکاری پرما بتن  سال۹۳ الی ۹۹
۲۶ شرکت پیمانکاری سبزآرنگ گیل  سال۹۳ الی ۹۹
۲۷ شرکت پیمانکاری آباد اندیش رشت  سال۹۰ الی ۹۹
۲۸ شرکت پیمانکاری آرمه مبنا  سال۹۰ الی ۹۹
۲۹ شرکت احرار گیلان  سال۹۰ الی ۹۹
۳۰ شرکت بام سبز لاهیجان  سال۹۰ الی ۹۹
۳۱ شرکت ساز کارکاسپین  سال۹۰ الی ۹۵
۳۲ شرکت گیلان آبتاب  سال۹۰ الی ۹۹
۳۳ شرکت دیزآب رشت  سال۹۰ الی ۹۹
۳۴ شرکت خوش فرجام گیل  سال۹۰ الی ۹۹
۳۵ شرکت آوین دژ  سال۹۰ الی ۹۹
۳۶ شرکت آباد اندیش رشت  سال۹۰ الی ۹۹
۳۷ شرکت آرمه مبنا رشت  سال۸۹ الی ۹۹
۳۸ شرکت نارین تک کاسپین  سال۸۹ الی ۹۹
۳۹ صندوق امام علی رودسر  سال۹۰ الی ۹۹
۴۰ شرکت دامداران املش  سال۹۰ الی ۹۹
۴۱ شرکت دامداران آستانه  سال۹۳ الی ۹۹
۴۲ شرکت هزاردستان  سال۹۳ الی ۹۹
۴۳ شرکت مهندسی آبراه ساز شمال  سال۹۳ الی ۹۹
۴۴ شرکت توانگران گیلان رئوف  سال۸۹ الی ۹۹
۴۵ شهرداري توتكابن  سال۸۹ الی ۹۹
۴۶ شهرداري  کلاچای  سال۸۹ الی ۹۹
۴۷ شهرداري  خمام  سال۸۹ الی ۹۹
۴۸ شهرداري تولم شهر  سال۸۹ الی ۹۹
۴۹ شهرداري بره سر  سال۸۹ الی ۹۹
۵۰ شهرداري رستم آباد  سال۸۹ الی ۹۹
۵۱ شهرداري فومن  سال۸۹ الی ۹۹
۵۲ شهرداري احمد سرگوراب  سال۸۹ الی ۹۹
۵۳ شهرداري گوراب زرميخ  سال۸۹ الی ۹۹
۵۴ شهرداري ماسوله  سال۸۹ الی ۹۹
۵۵ شهرداري اسالم  سال۸۹ الی ۹۹
۵۶ شهرداري كوچهصفهان  سال۸۹ الی ۹۹
۵۷ شهرداري لشت نشاء  سال۸۹ الی ۹۵
۵۸ شهرداري جیرنده  سال۸۹ الی ۹۵
۵۹ شهرداري كلاچاي  سال۸۹ الی ۹۵
۶۰ شهرداري رودسر  سال۸۹ الی ۹۵
۶۱ شركت آرمه مبنا  سال۸۹ الی ۹۵
۶۲ شهرداری خشکبیجار  سال۸۹ الی ۹۵
۶۳ شهرداری جیرنده  سال۸۹ الی ۹۵
۶۴ دانشگاه ادیبان گرمسار  سال۸۹ الی ۹۵
۶۵ شهرداری  کومله  سال۸۹ الی ۹۵
۶۶ شهرداری  اطاقور  سال۸۹ الی ۹۵
۶۷ شهرداری املش  سال۸۹ الی ۹۵
۶۸ شهرداری سنگر  سال۸۹ الی ۹۵
۶۹ شهرداری لشت نشاء  سال۸۹ الی ۹۵
۷۰ شهرداری  شفت  سال۸۹ الی ۹۵
۷۱ شهرداری  رحیم آباد  سال۹۳ الی ۹۵
۷۲ شهرداری  لولمان  سال۹۳ الی ۹۵
۷۳ شهرداری  آستانه اشرفیه  سال۸۹ الی ۹۵
۷۴ شرکت پاک صنعت کاسپین  سال۹۳ الی ۹۵
۷۵ شرکت لنگر کار سماکی  سال۹۳ الی ۹۵
۷۶ شرکت  ساختمانی لیان  سال۹۳ الی ۹۵
۷۷ شرکت سپهر فراز دیلم  سال۹۳ الی ۹۵
۷۸ شرکت دامپروری دامیار  سال۹۳ الی ۹۵
۷۹ شرکت آرمان تجارت رودسر  سال۹۳ الی ۹۵
۸۰ شرکت تعاونی مرغداری رودسر  سال۹۳ الی ۹۵
۸۱ شرکت هلیا پرتو دیلم  سال۹۳ الی ۹۵
۸۲ شهرداری سیاهکل  سال۸۹ الی ۹۵
۸۳ شهرداری دیلمان  سال۸۹ الی ۹۵
۸۴ شهرداری آستانه  سال۸۹ الی ۹۵
۸۵ شهرداری ماکلوان  سال۸۹ الی ۹۵
۸۶ شهرداری شاندرمن  سال۸۹ الی ۹۵
۸۷ شهرداری رحیم آباد  سال۸۹ الی ۹۵
۸۸ شهرداری ماسال  سال۸۹ الی ۹۵
۸۹ شهرداری صومعه سرا  سال۸۹ الی ۹۵
۹۰ شرکت تولیدی کاسپین  سال۹۳ الی ۹۵
۹۱ شرکت تولیدی کادوس صنعت  سال۹۴ الی ۹۵
۹۲ شرکت تولیدی روکش گیل  سال۹۴ الی ۹۴
۹۳ شرکت تولیدی آرمان تجارت  سال۹۱ الی ۹۵
۹۴ شرکت تولیدی ساحل سبز رودسر  سال۹۱ الی ۹۵
۹۵ شورای اسلامی شهر رستم آباد  سال۹۱ الی ۹۵
۹۶ شورای اسلامی شهر اطاقور  سال۹۱ الی ۹۵
۹۷ شورای اسلامی شهر کلاچای  سال۹۱ الی ۹۵
۹۸ موسسه آدینه آستانه اشرفیه  سال۹۱ الی ۹۵
۹۹ سازمان آتش نشانی رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۰ سازمان میادین شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۱ سازمان فضای سبز شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۲ سازمان فرهنگی شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۳ سازمان عمران شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۴ سازمان ترافیک شهرداری رشت  سال۹۱ الی ۹۵
۱۰۵ سازمان پارکهای  شهرداری رشت   سال۹۱ الی ۹۵